Regulamin szkoleń

Ogólne warunki uczestnictwa w kursach szkoleniowych organizowanych przez STUDIO URODY „M12”

– Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu otwartym organizowanym przez

STUDIO URODY „M12”

(zwane dalej „Organizatorem”).

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
(a) Uczestnik  – rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;
(b) Zgłoszenie – rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena, termin i forma płatności)
– Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Spis treści:

 1. Organizator szkolenia
 2. Informacje ogólne
 3. Uczestnik szkolenia
 4. Oferta szkolenia
 5. Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy
 6. Zmiana terminu szkolenia
 7. Zmiana wykładowcy
 8. Cena szkolenia i warunki płatności
 9. Rabaty
 10. Reklamacje
 11. Przetwarzanie danych osobowych
 12. Zasady uczestnictwa w szkoleniach
 13. Gwarancja satysfakcji

 

1.Organizator szkolenia

Organem prowadzącym oraz organizatorem szkolenia jest STUDIO URODY „M12” z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Jainty 12/1

2.Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje lub zdobyć nowy zawód.

3.Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez STUDIO URODY „M12” jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zaliczki za szkolenie w wysokości 20 % wartości szkolenia na podany numer konta najpóźniej 3 dni przed szkoleniem

4.Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.m12.com.pl. Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

5.Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zaliczka za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

6.Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować, do wyboru, nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
Uczestnik szkolenia po akceptacji harmonogramu szkolenia nie może dokonać zmian w godzinach lub dniach szkolenia. W przypadku opuszczenia dnia szkoleniowego przez uczestnika placówka nie dokonuje zwrotu kosztów za godziny dydaktyczne za opuszczony dzień.

7.Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

8.Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikaty i dyplomy. Nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i innych kosztów poniesionych przez uczestników w związku ze szkoleniem.

9.Rabaty

Dla stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. Na każde kolejne szkolenie zapewniamy 20 % rabatu.

10.Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

11.Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez STUDIO URODY „M12” swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).

12.Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.

Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.

Uczestnik szkolenia ma możliwość zapewnienia własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem

Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.

Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

12.Gwarancja Satysfakcji:

Jeżeli uczestnik ( w przypadku szkoleń kilkudniowych) z jakiegoś powodu po uczestnictwie w pierwszym dniu szkolenia nie będzie w pełni zadowolony/a z jakości treningu, otrzyma pełny zwrot kwoty wpłaconej za szkolenie. W tym przypadku będzie musiał/a zwrócić skrypt szkoleniowy oraz wszystkie zrobione notatki. Zwroty będą respektowane najpóźniej pod koniec pierwszego dnia szkolenia.